Studio Kunst & Beeld
Brecht Langhout / Karen Winnubst

Over ons

NIEUWS:

Na 7 jaar studio Kunst & Beeld hebben Karen en Brecht besloten om de samenwerking te beëindigen en ieder weer voor zich zelf verder te gaan in de kunsten.

Karen gaat verder met haar landschapsfotografie en de verkoop van haar tegeltjes. Brecht schildert en maakt installaties van papier en textiel en gevonden materiaal.

We willen deze periode afsluiten met de verkoop van onze foto’s!

We willen weer ruimte maken voor nieuwe projecten.

Let op: we verkopen al onze foto’s die we voor de vele exposities in de afgelopen 7 jaar hebben gemaakt voor de kostprijs.

Het gaat alleen om de foto’s die al geprint zijn. Er zijn geen nieuwe prints mogelijk. Daardoor zijn ze natuurlijk in zeer gelimiteerde oplage!

Wees er snel bij, want wie het eerst komt… en weg is weg!

Bij Galerie vind je alle foto’s, mocht je iets leuks zien, neem dan contact met ons op voor het formaat en de prijs. Stuur een mailtje naar info@studiokunstenbeeld.nl

Of neem even telefonisch contact op.

Brecht 06-14439791

Karen 06-21913090

 

Hartelijke groet,

Karen & BrechtStudio Kunst & Beeld is een samenwerkingsverband tussen beeldend kunstenaar Brecht Langhout en fotografe Karen Winnubst uit Driehuis. Sinds 2013 werken we samen aan verschillende fotoprojecten waarin we thema's uit onze kindertijd verbeelden.

We zijn allebei opgegroeid als buitenkinderen. Karen in Namibië en Brecht in Friesland. We delen de liefde voor de natuur.

Wij kenden elkaar niet, al wonen we allebei in Driehuis. Door een opdracht van de Fotoacademie: fotografeer een kunstenaar, bleek er een klik te zijn. Brecht had al langer het plan om iets te doen met het onderwerp NEST, samen hebben we vervolgens vorm gegeven aan dit idee.  We zijn met onze kinderen het bos ingegaan om een groot nest te bouwen. Allebei hebben we twee kinderen van dezelfde leeftijd. De jongens verzamelden de takken, de meisjes gingen in het nest liggen. Daar was ons eerste project en ook onze eerste solo-expositie NEST in de ruïne van Brederode. Daarna kwam Noorderlicht, een internationale fototentoonstelling. Dit bleek zo’n geslaagde samenwerking, dat we besloten onze ideeën verder uit te werken.

De thema’s die aan bod komen, zijn gebaseerd op onze jeugd. Herinneringen uit deze tijd staan centraal; verbondenheid met elkaar en met de natuur. Soms lieflijk en warm, dan weer vol eenzaamheid. Altijd in de natuur; een plek om in te spelen en te fantaseren, maar ook om je terug te trekken voor het vinden van troost, geborgenheid en schoonheid.

Er is een idee, dat we vervolgens samen uitwerken. We maken  schetsen en een moodboard als voorstudie, we bezoeken van tevoren de locatie om het juiste licht en de sfeer te bepalen en we speuren in kringloopwinkels naar geschikte kleding. We vilten, bouwen nesten, vouwen bootjes, verven truien of zoeken schelpen. Door zelf onze materialen te maken of te verzamelen wordt het concept nog meer van ons.

Ieder project bestaat uit een serie beelden, waarmee we een visueel verhaal vertellen. Het achterliggende verhaal is het uitgangspunt, niet de letterlijke werkelijkheid. De kijker kan daardoor een eigen verhaal uit de beelden destilleren en het een eigen interpretatie geven.

Vanuit de series hebben we een overkoepelende serie ‘KIND’ samengesteld. Deze beelden hebben we een extra dimensie gegeven. Herinneringen aan je kindertijd zijn vaak niet scherp en beeldfragmenten  lopen door elkaar. Door de foto’s te combineren met schilderijen van Brecht of met natuurbeelden van Karen willen we het gevoel van vervlogen tijden versterken.

Ook vinden we het mooi om te spelen met symbolen. Zo zie je de cirkel vaak terugkomen in onze foto’s. Een oud en universeel symbool dat veel voorkomt in de natuur, zonder begin en zonder eind, symbool van eenheid, heelheid, oneindigheid.

Daarbij is draaien één van de favoriete bewegingen van kinderen: draaien totdat je er duizelig van wordt! Het maakt ze even los van 'het gewone en vertrouwde'.

Het werken als duo bevalt ons uitstekend, we vullen elkaar goed aan, er liggen nog allerlei ideeën en concepten klaar om uitgewerkt te worden. Wordt vervolgd! Volg je ons ook?

  


Studio Kunst & Beeld (Art & Image) is a collaboration between artist Brecht Langhout an photographer Karen Winnubst  - both from The Netherlands. We started the partnership in 2013 and are working on various projects in which we represent fragments  from our childhood.

We grew up as outdoor children - Karen in Namibia and Brecht in Friesland, with a shared love of nature. We both live in a village called ‘Driehuis’, but only met when Karen had to complete an assignment when studying at the Amsterdam Photo Academy:  take a portrait of an artist ....

We were both positive about the team effort, with  Brecht proposing to work on a new theme with the subject Nest. Together we then gave shape to this idea. We took our children to a nearby forest and build a large nest (we both have two children of the same age). The boys gathered the branches, with the girls lying in the nest. The result: our first project and our first solo exhibition NEST.  Then came an international photo exhibition: ‘Noorderlicht’. This proved such a success that we decided to extend our collaboration and work on new ideas.

The themes of our projects are based on our youth. Memories of this time are central, connecting with each other and with nature.  Sometimes gentle and warm, sometimes full of loneliness or rigidity. Always in nature; a place to play and fantasize, but also to retreat, to find comfort, security and beauty.

It starts with an idea, which we then work out together. Brecht makes sketches as a preliminary study, we visit potential locations in advance to gauge the light and atmosphere and we delve into thrift shops for suitable clothing. Natural materials are the starting point. We make felt, build nests, fold Brecht’s paintings into paper boats, dye sweaters or look for shells. By creating and collecting our own materials the concept becomes ours. The children are our models, helping to build and play with the materials. Finally Karen captures the result on a set of images.

Each project consists of a series of images via which we tell a story. The underlying story is the starting point, not the literal reality. The viewer can thus distill their own story from the images and give their own interpretation.

From the series, we have compiled a comprehensive series CHILD. These images we gave an extra dimension. Memories of childhood are often not sharp fragments and mingle. By combining the photographs with works by Brecht and / or other images of Karen we want to strengthen the feeling of a bygone era.

We also like to play with symbols. You will often find the circle in our pictures. An ancient and universal symbol, that is common in nature, without a beginning and without an end, symbol of unity, wholeness, infinity. Spinning around is one of the favorite moves of children, turning until you get dizzy! It makes them feel  free from the ordinary and familiar.

We work well as a duo, complementing each other in the artistic process. There are still so many ideas and concepts waiting to be developed. To be continued! Why not follow us?